Register | Login
  10-11-08 11:55:02 AM  
Piyanuch
User
Join Date : Nov 2008
Posts : 1
  use to/would

used to กับ would ใช้ยังไงหรอค่ะ

  10-11-08 11:01:01 AM   #1
W@RMY
User
Join Date : Oct 2008
Posts : 1
  use to/would

used to แปลว่า เคยทำในอดีตแต่ปัจจุบันไม่ได้ทำแล้วครับ

โครงสร้างประโยคคือ used to + infinitive

ตัวอย่างนะครับ

When I was a postman , I used to walk miles every day.

ตอนฉันเป็นบุรุษไปรษณีย์นะ ฉันเคยเดินเป็นระยะทางหลายๆไมล์ทุกวัน

 

We used to play that game when we were young.

เราเคยเล่นเกมนั้นตอนเรายังเด็ก

 

I used to smoke , but I have been giving it up for ten years.

ฉันเคยสูบบุหรี่นะ แต่เลิกได้เป็นสิบปีแล้ว

 

 

 

 

 

แถมการใช้ be หรือ get used to  ครับ แปลว่าชิน หรือคุ้นเคยกับการทำบางสิ่ง

โครงสร้างมีดังนี้ครับ

be หรือ get + used to + กริยาเติม ing  หรือ คำนาม

มาดูตัวอย่างกันครับ

I am a postman, I am / get used to walking. I can walk miles.

ฉันเป็นบุรุษไปรษณีย์ ฉันชินกับการเดินแล้วล่ะ ฉันสามารถเดินเป็นไมล์ๆเลย

 

We’re used to getting up early. We do it every day.

เราชินกับการตื่นแต่เช้า เราทำแบบนี้ทุกวัน

 

She gets used to living alone.

หล่อนชินกับการอยู่คนเดียว

 

He was / got used to helping his neibours.

เขาคุ้นเคยกับการช่วยเหลือเพื่อนบ้าน (ช่วยเป็นประจำ)

 

We aren’t used to cooking.

เราไม่คุ้นเคยกับการทำอาหาร

 

 

  10-11-08 10:48:26 AM   #2
W@RMY
User
Join Date : Oct 2008
Posts : 1
  use to/would

Would เป็นรูปอดีตของ will นะครับ แปลว่า จะ มีวิธีใช้ ดังนี้ครับ


1. ใช้ would เป็นรูปอดีตของ will ในประโยค Indirect Speech เช่น

Warmy said : ‘ The university will be closed on Monday.’
Warmy said that the university would be closed on Monday.

วอร์มมี่พูดว่า มหาวิทยาลัยจะปิดในวันจันทร์


She said : ‘ I will not study here any more.’
She said that she would not study here any more.
หล่อนพูดว่าหล่อนจะไม่เรียนที่นี่อีกต่อไป แล้ว


2. ใช้ would เพื่อแสดงความตั้งใจ หรือการกำหนดครับ เช่น


Warmy said he would visit his friends.
วอร์มมี่พูดว่า เขาจะไปเยี่ยมเพื่อนของเขา (ความตั้งใจ)


Warmy said he would try his best to help you.
วอร์มมี่พูดว่าจะพยายามช่วยคุณเต็มที่เลย (ความตั้งใจ)

 

Warmy would have his own way.
วอร์มมี่มีทางเดินเป็นของตนเอง (การกำหนด)


Warmy would apply for this position.
วอร์มมี่จะสมัครงานในตำแหน่งนี้ (การกำหนด)


3. ใช้ would เพื่อแสดงการกระทำเป็นประจำในอดีต หรือนิสัยในอดีตอ่าครับ เช่น


Warmy would sit there and write her note book.
วอร์มมี่มักจะนั่งที่ตรงนั้นแล้วเขียนบันท ึก


After lunch the students would sit in the classroom and chat for a while.
หลังทานอาหารเที่ยงแล้วนักเรียนกลุ่มนี้มั กจะนั่งในห้องเรียนแล้วคุยกันครู่หนึ่ง


Warmy would return home and watch TV daily.
วอรืมมี่มักจะกลับบ้านแล้วดูรายการทีวีทุก วัน


4. ใช้ would และ would like เพื่อเป็นการแสดงความประสงค์ครับ เช่น


Warmy would know what his duty is.
วอร์มมี่อยากรู้ว่างานของเขาคืออะไร


I would like to see it later.
ผมจะดูภายหลังแล้วกัน


He would like to read the book first.
เขาต้องการอ่านหนังสือเป็นอันดับแรก


5. ใช้ would rather เพื่อแสดงทางเลือก หรือการชอบมากกว่าครับ เช่น


I would rather die than marry him.
ให้ฉันตายดีกว่าแต่งงานกับเขา


Warmy would rather go out than stay at home.
ให้วอร์มมี่ไปข้างนอกดีกว่าให้อยู่บ้าน


6. ใช้ would เพื่อเป็นการถามคำถามแบบสุภาพครับ (polite questions) เช่น


Would you like a cup of tea?
รับชาสักถ้วยไหมครับ


Would you mind lending me your car for an hour?
คุณจะว่าอะไรไหมครับถ้าผมจะขอยืมรถของคุณส ักชั่วโมง


Would you mind typing the letter for me?
คุณจะว่าอะไรไหมครับถ้าผมจะขอให้พิมพ์จดหม ายให้สักฉบับ


7. ใช้ would ในประโยคหลัก ซึ่งวางอยู่หน้าหรือหลังประโยครอง  เพื่อเป็นการแสดงเงื่อนไขที่เป็นไปไม่ได้ค รับ เช่น


If Warmy studied hard, he would pass the test.
ถ้าวอร์มมี่เรียนหนักเขาคงสอบผ่านแล้ว


If I were a poet. I would express my feelings to you.
ถ้าฉันเป็นนักประพันธ์ ฉันคงอธิบายความรู้สึกของฉันให้เธอรู้แล้ว


Warmy would be punished if he wrote on the wall.
วอร์มมี่จะถูกลงโทษ ถ้าเขาเขียนบนกำแพง


8. ใช้ would วางไว้หลัง wish เพื่อแสดงความตั้งใจครับ เช่น


I wish I would know his address.
ผมหวังว่าจะรู้ที่อยู่ของเขา


Warmy wish he would visit Pai.
วอร์มมี่หวังว่าจะได้ไปเที่ยวปาย

Page 1 of 1 1
 
HOME      ABOUT      MEDIA      LIFE STYLE      GAME      COMMUNITY      CONTACT US